Adatkezelési tájékoztató

A Nordic Walking Alapok*, Lipusz Judit E.V., mint adatkezelő rendkívül fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban (Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete ( GDPR), 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)) meghatározott elvárásoknak.

Fogalom meghatározások

érintett:
az a személy, aki az adatkezelés alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

felhasználó:
az internetes felületet használó érintett  

személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy

hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely -önállóan vagy másokkal együtt- az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Elérhetőség 

Nordic Walking Alapok 

Lipusz Judit    

1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 7-9. 2/8.

e-mail: nordicwalkingalapok@gmail.com

mobil: 30-4677652


Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő szolgáltatásainak ügyfelekkel való megismertetése, teljesítése, információk nyújtása, kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az adatkezelés célját illetően az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

vezetéknév, keresztnév, cím, email cím, telefonszám, születési adatok, oktatáson, edzésen, túrán, táborban, versenyen készült fotók, videók.

Személyes adat:                    Adatkezelés célja:

1. vezetéknév, keresztnév:    kapcsolatfelvétel

2. email cím, telefonszám  :  kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

3. lakcím:                                kapcsolattartás, szolgáltatás teljesítése

4.születési adatok                 a szolgáltatás teljesítése

5. fotók, videók :                   fotók, videók elkészítése, nyilvánosságra hozatala és felhasználása  marketing, média (pl. TV, rádió, újság) és közösségi média megjelenés (pl. facebook, google, instagram, twitter, weblap, internet), mozgásanalízis céljából.  

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a nordic walking eseményeken kép-, illetve videofelvételeket készíthet az eseményről, illetve az azon résztvevőkről. Adatkezelő az elkészült felvételeket az esemény megörökítése, tájékoztatás, a nordic walking események bemutatása, népszerűsítése, marketing céljából, média (pl. TV, rádió, újság) és közösségi média megjelenésre (pl. facebook, google, instagram, twitter, weblap, internet) használja fel, valamint mozgásanalízis céljából. Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a jelen célok megvalósítása érdekében az elkészült felvételeket közzéteheti, továbbá egyéb kommunikációs és marketing célú anyagaiban felhasználhatja, harmadik személyek részére e célból átadhatja.      

Csapatépítő tréningen az Adatkezelő fotót és videót kizárólag a Partnerrel történt egyeztetés alapján, a résztvevő természetes személyek írásbeli hozzájárulásával készít és használ fel, a hozzájárulásban foglalt feltételeknek megfelelően.                                                                              

Az adatkezelés időtartama

A fenti felsorolás 1-5. pontjaiban rögzített személyes adatok esetén két év, fotók, videók esetén tíz év, amely időtartam számításának kezdete az Érintett utolsó részvétele a nordic walking eseményeken. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, védi a jogosulatlan hozzáféréstől, az adatokat nem hozza nyilvánosságra és az -Érintett hozzájárulása nélkül- harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Jogérvényesítési lehetőségek 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkeresheti az Adatkezelőt a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu


Záró rendelkezések


 A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [2022.01.25.]


* Nordic Walking Alapok : fantázianév, Lipusz Judit (cím: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 7-9. 2/8, anyja neve: Amriskó Márta, adószám: 67247743-1-41) nordic walking oktató, rekreációs és szenior tréner egyéni vállalkozását jelenti.